Altare kuan yin

con 2 candeline

H x L x P 30 x 25 x 10 cm

REA-19           € 30           

NUOVO ARRIVO

AvalokiteshvaraH x L x P 24 x 14 x 11 cm

REA-13           € 18           

ZambalaH x L x P 11 x 8 x 7 cm

REA-18           € 24           

NUOVO ARRIVO

Monaco

resina

H x L x P 12 x 9 x 6 cm

REA-20           € 12           

NUOVO ARRIVO

MonacoH x L x P 19 x 12 x 11 cm

REA-15           € 19,5           

MonacoH x L x P 22 x 17 x 12 cm

REA-17           € 27           

NUOVO ARRIVO

Tara verde

resina

H x L x P 17 x 13 x 10 cm

REA-10           € 21           

Tara verde

resina

H x L x P 15 x 10 x 6 cm

REA-12           € 24           

Saraswati

resina

H x L x P 16 x 12 x 7 cm

REA-11           €           

IN ARRIVO

GaneshH x L x P 25 x 16 x 11 cm

REA-3           €           

IN ARRIVO

GaneshH x L x P 11 x 10 x 5 cm

REA-14           € 23           

GaneshH x L x P 14 x 11 x 6 cm

REA-4           €           

IN ARRIVO

GaneshH x L x P 14 x 11 x 6 cm

REA-5           €           

IN ARRIVO

GaneshH x L x P 10 x 6 x 5 cm

REA-8           € 17           

GaneshH x L x P 8 x 6,5 x 6 cm

REA-9           € 15           

Krishna

resina

H x L x P 25 x 8 x 5 cm

REA-16           € 25           

NUOVO ARRIVO

Drago

resina

H x L x P 8 x 14 x 3,5 cm

REA-7           € 15           

Drago

resina

H x L x P 8 x 10 x 4 cm

REA-6           €           

IN ARRIVO